Teisinė informacija

Teisinė informacija

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugos teikimo sąlygas (toliau – Sutartis). Naudodamiesi Paslaugomis, kurių sąvoka apibrėžta toliau, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šios Sutarties sąlygomis. Rekomenduojame atsispausdinti šios Sutarties kopiją ir išsaugoti ją ateičiai. Mes pasiliekame teisę atlikti pakeitimus pagal toliau nurodytas sąlygas.

Ši Sutartis sudaryta tarp Jūsų ir „Janssen Pharmaceutica NV“ (toliau – Bendrovė arba mes, arba mus, arba mūsų) dėl Jūsų naudojimosi „Janssen With Me“ svetaine, kuri pasiekiama internete adresu www.janssenwithme.com (toliau – Svetainė) (toliau kartu vadinama Paslaugomis).

Jeigu nesutinkate laikytis šios Sutarties sąlygų, prašome neprisijungti arba nesinaudoti Paslaugomis. Prašome peržvelgti mūsų Privatumo politiką, kuri pateikta skyriuje privatumo politika ir kurioje pateikiama daugiau duomenų apie tai, kokią informaciją mes renkame ir kaip ją naudojame.

ŠI SVETAINĖ SKIRTA NAUDOTI EUROPOS (IŠSKYRUS JK), ARTIMŲJŲ RYTŲ IR AFRIKOS ŠALIŲ GYVENTOJAMS. JŪS PATVIRTINATE, KAD ESATE TEISĖTO AMŽIAUS SUDARYTI ŠIĄ SUTARTĮ ARBA TUO ATVEJU, JEI NESATE ATITINKAMO AMŽIAUS, GAVOTE TĖVŲ AR GLOBĖJŲ SUTIKIMĄ ŠIAI SUTARČIAI SUDARYTI.

JEI NAUDOJATĖS PASLAUGOMIS KURIOS NORS ORGANIZACIJOS, SU KURIA ESATE SUSIJĘS, VARDU AR JOS NAUDAI, TOKIU ATVEJU SUTINKATE SU ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS SAVO IR TOKIOS ORGANIZACIJOS VARDU IR PATVIRTINATE, KAD TURITE ĮGALIOJIMĄ ĮPAREIGOTI TOKIĄ ORGANIZACIJĄ LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ. Nuorodos į žodžius „Jūs“ ir „Jūsų“ šioje Sutartyje reiškia tiek Jus, tiek tokią minėtą organizaciją.

 1. Mūsų teisė atlikti pakeitimus. Mes atliekame periodinius šios Sutarties pakeitimus (dėl bet kokios priežasties, pavyzdžiui, pakeitimus dėl šioje Svetainėje siūlomų funkcijų ar paslaugų arba atsižvelgdami į įstatymų pakeitimus), apie kuriuos Jus informuosime pagrįstomis priemonėmis ir pateiksime pakeistą Sutartį kartu su Paslaugomis. Visi tokie pakeitimai netaikomi jokiems ginčams, kurie iškilo tarp Jūsų ir mūsų iki tos dienos, kai paskelbėme pakeistą Sutarties versiją, į kurią įtraukti visi pakeitimai, arba informavome Jus apie pakeitimus kitais būdais. Jei po šių pakeitimų toliau naudositės Paslaugomis, tai reikš, kad sutinkate su visais pakeitimais. Šios Sutarties pradžioje esanti data prie nuorodos „Paskutinį kartą atnaujinta“ nurodo, kada buvo atlikti naujausi Sutarties pakeitimai.
  Tiek, kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus, mes galime bet kuriuo metu ir neprisiimdami atsakomybės keisti ir nustoti teikti visas ar dalį Paslaugų (pvz., atsižvelgdami į atitinkamų įstatymų pakeitimus, užtikrindami Paslaugų saugumą arba įgyvendindami pagrįstas technines korekcijas ir tobulinimus, keisdami Svetainės teikiamas paslaugas ir funkcijas), arba savo išimtine nuožiūra pasiūlyti galimybes kai kuriems ar visiems vartotojams. Stengsimės informuoti Jus pagrįstomis priemonėmis apie visus pakeitimus, kurie iš esmės turi reikšmingos įtakos Jūsų naudojimuisi Paslaugomis.
 2. Atsakomybės už informaciją neprisiėmimas. KARTU SU PASLAUGOMIS PASKELBTA INFORMACIJA, ĮSKAITANT BET KOKIAS KONSULTACIJAS IR REKOMENDACIJAS, YRA TIK MOKOMOJO IR INFORMACINIO POBŪDŽIO MEDŽIAGA. TAI NĖRA MEDICININĖS AR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KONSULTACIJOS, ŠI INFORMACIJA NETURĖTŲ BŪTI NAUDOJAMA INDIVIDUALIU ATVEJU NUSTATANT MEDICININĘ DIAGNOZĘ AR PARENKANT GYDYMĄ. JI TAIP PAT NETURĖTŲ PAKEISTI PROFESIONALIŲ KVALIFIKUOTO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO, SUSIPAŽINUSIO SU JŪSŲ SPECIFINE BŪKLE, KONSULTACIJŲ IR PASLAUGŲ. PRIEŠ PRADĖDAMI NAUJĄ GYDYMĄ, VISADA PASIKONSULTUOKITE SU SAVO GYDYTOJU AR KITU KVALIFIKUOTU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTU DĖL SAVO SVEIKATOS BŪKLĖS. NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS GALI ATSIRASTI PAPILDOMŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMŲ IR ĮSPĖJIMŲ. NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PASEKMES, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI SUSIJUSIAS SU BET KOKIAIS VEIKSMAIS AR NEVEIKIMU, KURIŲ IMATĖS REMDAMIESI KARTU SU PASLAUGOMIS PATEIKTA INFORMACIJA AR KITA MEDŽIAGA. NORS IR STENGIAMĖS, KAD KARTU SU PASLAUGOMIS PATEIKTA INFORMACIJA BŪTŲ TIKSLI, IŠSAMI IR ATNAUJINTA, NEGARANTUOJAME IR NEPRISIIMSIME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, SUSIJUSIUS SU KARTU SU PASLAUGOMIS PATEIKTOS INFORMACIJOS TIKSLUMU, IŠSAMUMU AR NAUJUMU.
 3. Kartu su Paslaugomis teikiama informacija. Jūsų informacijai, kurią pateikiate naudodamiesi Paslaugomis, taikoma Privatumo politika, paskelbta skyriuje privatumo politika, įskaitant Slapukų naudojimo politiką, paskelbtą skyriuje slapukų naudojimo politika.
 4. Jurisdikcijos klausimai. Paslaugos gali būti nepritaikytos naudoti arba nenaudojamos kai kuriose jurisdikcijose. Jūs prisiimate visą riziką dėl bet kokio Paslaugų naudojimo ir jas naudodami privalote vadovautis visais taikytinais įstatymais, taisyklėmis ir reglamentais. Mes galime savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies apriboti Paslaugų teikimą bet kuriam asmeniui ar mūsų pasirinktai geografinei vietovei dėl pagrįstų priežasčių (pvz., vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais ir norminiais reikalavimais, užtikrindami Paslaugų saugumą arba įgyvendindami pagrįstas technines korekcijas).
 5. Deramas Paslaugų naudojimas ir elgesio taisyklės. Jūs negalite:
  • publikuoti, perduoti ar kitaip viešinti Paslaugų naudojimo metu ar kitais būdais jokios medžiagą, kuri yra arba gali būti: a) grasinamojo, priekabiaujamojo pobūdžio, užgauli, kurstanti neapykantą, grasinamojo ar kitaip kitų asmenų teises ir orumą žeminančio pobūdžio, b) šmeižianti ar apgaulinga, c) nepadori, nederama, pornografinio pobūdžio ar neskelbtina dėl kitų priežasčių arba d) apsaugota autorių teisėmis, prekės ženklais, yra laikoma prekybos paslaptimi, apsaugota viešinimo, privatumo ar kitomis nuosavybės teisėmis, neturint išankstinio rašytinio tokios informacijos savininko sutikimo;
  • platinti „Porm“, Trojan horse“, „Easter egg“, „time bomb“ (laiko bombos), šnipinėjimo (spyware) ar kitų kompiuterinių kodų, bylų ar programų, kurios yra ar gali būti žalingos ar invazinės, ar skirtos pažeisti ar užgrobti bet kokios techninės, programinės ar kitos įrangos naudojimą ar stebėseną (kiekviena tokia programa toliau vadinama Virusu);
  • naudoti Paslaugas bet kokiais komerciniais tikslais, įskaitant Jūsų komercinius tikslus ar bet kokius komercinius tikslus, kurie Jums suteiks kokios nors naudos;
  • naudoti Paslaugas bet kokiems tikslams, kurie susiję su sukčiavimu arba yra neteisėti dėl kitų priežasčių;
  • bet kokiais būdais rinkti informacija apie Paslaugų naudotojus, įskaitant atvirkštinę inžineriją;
  • trikdyti Paslaugų teikimo ar serverių bei tinklų, kuriais teikiamos Paslaugos, veiklą, įskaitant kurios nors Paslaugų dalies užgrobimą ar sugadinimą arba tokių serverių ar tinklų reikalavimų ar politikos pažeidimą;
  • apriboti kurio nors asmens galimybes naudotis Paslaugomis arba trukdyti jomis naudotis;
  • atgaminti, keisti, adaptuoti, išversti, sukurti išvestinius produktus, parduoti, nuomoti, skolinti, tuo pat metu dalintis, platinti ar kitaip išnaudoti kurią nors Paslaugų dalį (ar jų panaudojimo būdą), išskyrus tuo atvejus, kai pagal šią Sutartį aiškiai numatoma kitaip, neturinti mūsų aiškiai suteikto išankstinio raštiško sutikimo;
  • naudoti atvirkštinę inžineriją, dekompiliuoti ar išardyti kurią nors Paslaugų dalį, išskyrus tuos atvejus, kai toks apribojimas aiškiai draudžiamas pagal taikomus įstatymus;
  • pašalinti iš Paslaugų bet kokius pranešimus dėl autorių teisių, prekės ženklų ar kitų nuosavybės teisių;
  • įtraukti kurią nors Paslaugų dalį į bet kokį produktą ar paslaugą be mūsų aiškiai suteikto išankstinio raštiško sutikimo;
  • sistemiškai atsisiųsti ir saugoti Paslaugų turinį;
  • naudoti robotines, „spider“ tipo, svetainės paieškos / informacijos rinkimo programas ar kitas rankines ar automatines priemones rinkti, indeksuoti, išvalyti, išgauti duomenis ar kitaip rinkti Paslaugų turinį, arba atgaminti ar apeiti Paslaugų navigacijos struktūrą ar pateikimą, neturėdami be mūsų aiškiai pateikto išankstinio raštiško sutikimo. Nepaisant minėtų nuostatų ir vadovaujantis visais robot.txt byloje, esančioje šakniniame Paslaugų kataloge, pateiktais nurodymais, mes suteikiama viešųjų naršyklių operatoriams leidimą naudoti „spider“ programas kopijuoti medžiagą iš Pasaugų, turint vienintelį tikslą (arba tiek, kiek reikia) kurti viešai prieinamus, ieškomus tokios medžiagos rodiklius, tačiau ne tokios medžiagos talpyklas ar archyvus. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be jokio įspėjimo atšaukti tokį leidimą tiek iš esmės, tiek konkrečiais atvejais.

  Esate atsakingi už visos techninės įrangos, telekomunikacijų ir kitų paslaugų, kurių Jums reikia naudoti paslaugas, gavimą, saugojimą ir už jų apmokėjimą.

 6. Bendravimas elektroniniais ryšiais. Su šiomis Paslaugomis perduodama informacija gali sudaryti elektroninę komunikaciją. Kai su mumis bendraujate per Paslaugų teikimą ar per kitas elektronines priemones, pavyzdžiui, el. paštu, tai reiškia, kad bendraujate su mumis elektroniniu būdu. Jūs sutinkate, kad galime bendrauti elektroniniu būdu pagal taikomus privatumo apsaugos ir kovos su nepageidaujamos informacijos teikimu įstatymus ir kad mūsų bendravimas, teikiami įspėjimai, atskleidžiama informacija, susitarimai ir kitas elektroninis bendravimas atitinka bendravimą raštu ir turi tokią pačią galią tarsi būtų parengtas raštu ir pasirašytas bendraujančio asmens vardu.
 7. Grįžtamoji informacija. Jei pateiksite mums bet kokias idėjas, pasiūlymus ar patarimus (toliau – Grįžtamoji informacija), tai reikš, kad sutinkate, jog Grįžtamoji informacija nebus laikoma konfidencialia ir jos teikimas bus nemokamas, neprašytas ir neapribotas bei nesukurs mums jokio įsipareigojimo tokios Grįžtamosios informacijos atžvilgiu. Mes galėsime panaudoti Grįžtamąją informacija bet kokiems tikslams. Jūs negalėsite pateikti mums jokios pretenzijos dėl bet kokio Grįžtamosios informacijos panaudojimo būdo ar jos nepanaudojimo.
 8. Paslaugų naudojimo stebėsena. Mes galime (bet neįsipareigojame) analizuoti Jūsų prieigą prie Paslaugų ir jų naudojimą. Mes galime atskleisti informaciją dėl Jūsų prieigos prie Paslaugų ir jų naudojimo pagal taikomus įstatymus arba teismo ar teisėsaugos institucijos, ar kitos vyriausybės institucijos reikalavimą, ar kitais būdais pagal mūsų taikomos Privatumo politikos nuostatas.
 9. Jūsų teisė naudoti Paslaugas. Jūs patvirtinate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į Paslaugas, įskaitant Svetainę, priklauso mums ir mūsų licencijos išdavėjams. Jūs neturite jokios kitos teisės į Paslaugas, išskyrus teisę gauti prie jų prieigą pagal šios Sutarties sąlygas. Vadovaudamiesi šios Sutarties sąlygomis, ir jos galiojimo laikotarpiu galėsite naudotis viena Svetainės kopija bet kuriame viename įrenginyje vien tik savo asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Jei nesivadovausite šios Sutarties sąlygomis, privalėsite nedelsiant nustoti naudotis Paslaugomis. Esate atsakingas už savo įrenginio tinkamą apsaugą.
 10. Bendrovės nuosavybės teisės. Paslaugos, kurios apsaugotos nuosavybės teisėmis ir įstatymais, įskaitant naudojamą skaitmenį šriftą (toliau – Šriftas) ir visus prekės pavadinimus, prekės ženklus ir paslaugų ženklus bei susijusius logotipus, priklauso mums ir mūsų tiekėjams. Šriftas ir visi prekės pavadinimai, prekės ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai (kartu vadinami Ženklais), kurie naudojami su Paslaugomis, kurios mums nepriklauso, yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Jūs negalite naudoti mūsų Ženklų su bet kuriuo produktu ar paslauga, kurie (-ios) mums nepriklauso, arba bet kokiu būdu, kuris gali klaidinti. Jokia Paslaugų dalis negali būti aiškinama kaip suteikianti teisę naudoti Šriftą ar Ženklus be aiškiai pateikto išankstinio raštiško savininko sutikimo.
 11. Tretiesiems asmenims priklausanti medžiaga ir nuorodos į ją. Paslaugos gali suteikti prieigą prie tretiesiems asmenims priklausančios informacijos, produktų, paslaugų ir kitos medžiagos (toliau kartu vadinama Tretiesiems asmenims priklausančia medžiaga), įskaitant bet kokią prieigą prie šios medžiagos per nuorodas. Mes nekontroliuojame ir netvirtiname tretiesiems asmenims priklausančios medžiagos ir neprisiimame už ją jokios atsakomybės. Mes nesame įsipareigoję stebėti Tretiesiems asmenims priklausančios medžiagos ir galime bet kuriuo metu blokuoti arba išjungti prieigą prie Tretiesiems asmenims priklausančios medžiagos. Jūs prisiimate visą riziką dėl prieigos prie Tretiesiems asmenims priklausančios medžiagos ir jos naudojimo ir turite vadovautis visomis papildomomis tokiai medžiagai taikomomis sąlygomis ir politikomis.
 12. GARANTIJŲ RIBOJIMAS. TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, PASLAUGOS JUMS SUTEIKIAMOS „ESAMOS BŪKLĖS“ IR „PRIEINAMŲ SĄLYGŲ“ PAGRINDU BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ – TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ, TIEK NUMATYTŲ PAGAL ĮSTATYMUS.
  MES NEPRIPAŽĮSTAME JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL PASLAUGŲ TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PREKINĖS IŠVAIZDOS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, TEISIŲ NEPAŽEIDIMO IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ.TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS IR VADOVAUJANTIS SĄLYGOMIS AR POLITIKOMIS, KURIOS TAIKOMOS TRETIESIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMUI, KAIP NUMATYTA 11 SKYRIUJE, TRETIESIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANTI MEDŽIAGA PATEIKIAMA JUMS „ESAMOS BŪKLĖS“ IR „PRIEINAMŲ SĄLYGŲ“ PAGRINDU BE JOKIŲ GARANTIJŲ – TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ. MES NEPRIPAŽINSIME JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL TRETIESIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIOS MEDŽIAGOS.NEAPRIBOJANT PIRMIAU NURODYTŲ NUOSTATŲ BENDROJO POBŪDŽIO, TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, MES NEPATEIKIAME JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD PASLAUGOS GALI BŪTI SAUGIOS, KAD VISOS SAUGUMO PRIEMONĖS, KURIAS GALITE NAUDOTI PATYS AR LEISTI NAUDOTI KITIEMS DĖL PASLAUGŲ, APSAUGOS NUO NELEISTINOS PRIEIGOS PRIE INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMU, ARBA KAD INFORMACIJA DĖL JŪSŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMO NEBUS PRIEINAMA KITIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS IR NEBUS JŲ NETINKAMAI NAUDOJAMA.

  VISI BET KOKIO POBŪDŽIO GARANTIJŲ RIBOJIMAI ŠIOJE SUTARTYJE (ĮSKAITANT ŠIAME IR KITUOSE ŠIOS SUTARTIE SKYRIUOSE) YRA PATEIKTI TIEK BENDROVĖS, TIEK SU JA SUSIJUSIŲ ASMENŲ IR JŲ ATITINKAMŲ AKCININKŲ, DALININKŲ, DIREKTORIŲ, PAREIGŪNŲ, DARBUOTOJŲ, SUSIJUSIŲ ASMENŲ, ATSTOVŲ, LICENCIJŲ IŠDAVĖJŲ, TIEKĖJŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ BEI JŲ ATITINKAMŲ TEISIŲ PERĖMĖJŲ (TOLIAU KARTU VADINAMI BENDROVĖS ŠALIMIS) NAUDAI.

  Nors mes imsimės pagrįstų priemonių palaikyti Paslaugų naujumą, vientisumą ir saugumą, mes negalime garantuoti, kad jos bus ar liks atnaujintos, išsamios, teisingos ar saugios ar kad prieiga prie jų nebus sutrikdyta. Paslaugose gali būti netikslumų, klaidų ir medžiagos, kuri prieštarauja šios Sutarties sąlygoms. Be to, tretieji asmenys gali atlikti neleistinus Paslaugų pakeitimus. Jei sužinosite apie tokius pakeitimus, susisiekite su mums per šią nuorodą Susisiekite su mumis ir pateikite informaciją apie tokį Paslaugų pakeitimą bei jo vietą.

 13. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS. JOKIA ŠIOS SUTARTIES NUOSTATA NEAPRIBOJA, NEPANAIKINA IR NEPAKEIČIA BEI NEKETINA APRIBOTI, PANAIKINTI AR PAKEISTI JOKIŲ PRIVALOMŲJŲ ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ KLIENTŲ TEISIŲ PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS.TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS: A) MES NEBUSIME ATSAKINGI UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, LOGIŠKAI ATSIRANDANČIUS, SPECIALIUOSIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDINIUS BET KOKIOS RŪŠIES NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KURIOS NEGALĖJOME PAGRĮSTAI NUMATYTI TIEK JŪSŲ, TIEK SAVO ATŽVILGIU TUO METU, KAI BUVO SUDARYTA ŠI SUTARTIS, KIEKVIENU ATVEJU KYLANČIUS IŠ AR SUSIJUSIUS SU PASLAUGOMIS AR ŠIA SUTARTIMI, IR PAGAL BET KOKIĄ GRIEŽTĄ SUTARTINĘ, DELIKTO (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ) ATSAKOMYBĘ AR KITĄ ATSAKOMYBĖS RŪŠĮ (TOLIAU KARTU VADINAMA NETIESIOGINIAIS NUOSTOLIAIS). NUOSTOLIS AR ŽALA YRA NUMANOMI, JEI YRA AKIVAIZDU, KAD JIE ATSIRAS, ARBA JEI SUTARTIES SUDARYMO METU TIEK JŪS, TIEK MES ŽINOME, KAD JIE GALI ATSIRASTI.NEAPSIRIBOJANT MINĖTA NUOSTATA, MES NEPRISIIMSIME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS BET KOKIOS RŪŠIES NUOSTOLIUS, KURIE ATSIRANDA DĖL TO, KAD JŪS NAUDOJATĖS PASLAUGOMIS AR NEGALITE JOMIS NAUDOTIS, AR DĖL BET KOKIŲ PRODUKTŲ AR TRETIESIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIOS MEDŽIAGOS, ĮSKAITANT DĖL BET KOKIŲ VIRUSŲ, KURIE GALI BŪTI PERDUODAMI TOKIU BŪDU.

  BENDROVĖS ŠALYS JOKIU BŪDU NEPANAIKINA IR NEAPRIBOJA MŪSŲ ATSAKOMYBĖS JŪSŲ ATŽVILGIU, KAI TOKS ATSAKOMYBĖS PANAIKINIMAS AR APRIBOJIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAI APIMA ATSAKOMYBĘ DĖL MIRTIES AR ASMENS SUŽALOJIMO, KURĮ SUKELIA MŪSŲ AR MŪSŲ DARBUOTOJŲ, ATSTOVŲ AR SUBRANGOVŲ NEATSARGUMAS, ŠIURKŠTUS APLAIDUMAS AR TYČINIS ELGESYS, AR SUKČIAVIMO BEI APGAULINGO KLAIDINIMO ATVEJAI.

  MŪSŲ MAKSIMALI BENDROJI ATSAKOMYBĖ DĖL BET KOKIOS ŽALOS, NUOSTOLIŲ AR VEIKSMŲ, KYLANČIŲ IŠ ARBA SUSIJUSIŲ SU PASLAUGOMIS AR ŠIA SUTARTIMI, TIEK PAGAL SUTARTINĘ AR DELIKTO (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), AR KITĄ TEISĘ, NESUDARYS DIDESNĖS NEI A) BENDRA SUMA, JEI TOKIA YRA, KURIĄ JŪS MUMS SUMOKĖJOTE DĖL PASLAUGŲ NAUDOJIMO, IR B) DEŠIMT JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ DOLERIŲ (10 USD).

  VISI BET KOKIO POBŪDŽIO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI ŠIOJE SUTARTYJE (ĮSKAITANT ŠIAME SKYRIUJE IR KITUOSE ŠIOS SUTARTIES SKYRIUOSE) YRA NUMATYTI TIEK BENDROVĖS, TIEK BENDROVĖS ŠALIŲ NAUDAI.

  DĖL BET KOKIŲ SĄLYGŲ, GARANTIJŲ AR UŽTIKRINIMŲ, KURIE NEGALI BŪTI PANAIKINTI PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS, MŪSŲ ATSAKOMYBĖ APRIBOJAMA (MŪSŲ NUOŽIŪRA) IKI ATITINKAMOS PASLAUGŲ DALIES PAKARTOTINIO SUTEIKIMO AR IŠLAIDŲ UŽ JAS GRĄŽINIMO.

 14. Trečiųjų asmenų pretenzijos. Jei tretieji asmenys iškels mums ieškinį dėl šios Sutarties pažeidimo, kuris buvo padarytas iš Jūsų pusės ar dėl Jūsų padaryto trečiųjų asmenų teisių pažeidimo, tiek, kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus, Jūs būsite atsakingi už visus Bendrovės šalių patirtus nuostolius, žalą, sprendimus, priteistas sumas, išlaidas, ir mokesčius (įskaitant mokesčius teisininkams).
 15. Sutarties nutraukimas. Jūs galite bet kuriuo metu nustoti naudotis Paslaugomis ir tokiu būdu nutraukti šią Sutartį. Mes galime nutraukti ar sustabdyti Jūsų naudojimąsi paslaugomis, jei nesivadovausite šia Sutartimi, sukčiausite arba netinkamai jas naudosite, arba Jūs ar kažkas Jūsų vardu pateiks mums klaidinančią informaciją. Pagrįstais atvejais mes informuosime Jus apie Paslaugų teikimo nutraukimą ar sustabdymą ne vėliau ne prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas, o jei pagrįstai manysime, kad padarėte esminį šios Sutarties pažeidimą, mes nedelsiant nutrauksime arba sustabdysime Jūsų galimybes naudotis Paslaugomis. Paslaugų naudojimo nutraukimo ar sustabdymo atveju Jūsų teisė naudoti Paslaugas gali baigtis. Jūsų įsipareigojimai pagal šią Sutartį išlieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.
 16. Taikoma teisė ir jurisdikcija. Jei pagal taikytinus įstatymus nenumatyta kitaip, šiai Sutarčiai taikytina ir ji aiškinama pagal Belgijos įstatymus, neatsižvelgiant į jos teisės kolizijos principų ir nepaisant Jūsų buvimo vietos. Visi ginčai tarp Jūsų ir mūsų, kylantys iš arba susiję su Paslaugomis ar šia Sutartimi, tiek paremti sutartinės, tiek delikto teisės, įstatymų, sukčiavimo, klaidinimo ar kitomis teisės teorijomis ir įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas, bus sprendžiami pagal išimtinę Belgijos teisimų jurisdikciją ir Jūs atsisakote bet kokių prieštaravimų dėl jurisdikcijos, vietos ar netinkamo teismo. Šios 16 skyriaus nuostatos nepanaikina Jūsų teisių į šalyje, kurioje esate įsikūrę, galiojančias privalomos teisinės apsaugos priemones.
 17. Filtravimas. Tėvų kontrolės priemonės (pavyzdžiui, kompiuterinės įrangos, programinės įrangos ar filtravimo paslaugų) yra pateikiamos prekyboje ir gali padėti Jums riboti prieigą prie medžiagos, kuri gali būti žalinga arba nepriimtina nepilnamečiams. Informacija apie rinkoje esančius tokios paslaugos tiekėjus (kurių mes nepatvirtiname) yra pateikta adresu https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.
 18. Informacija arba skundai. Jei turite klausimų arba skundų dėl Paslaugų, susisiekite su mumis per nuorodą susisiekite su mumis.
 19. Pretenzijos dėl autorinių teisių pažeidimo. Jei sąžiningai manote, kad su Paslaugomis pateikiama informacija pažeidžia Jūsų autorines teises, galite kreiptis į mus paštu ir prašyti pašalinti tokią medžiaga arba blokuoti prieigą prie jos. Prašome pateikti tikslią informaciją apie tariamai autorines teises pažeidžiančią medžiagą ir vietą. Pranešimai gali būti atsiųsti per nuorodą susisiekite su mumis.
 20. Perspektyviniai pareiškimai. Kartu su Paslaugomis pateikiami perspektyviniai pareiškimai, kurie susiję su mumis, mūsų dukterinėmis bendrovėmis arba mūsų ir jų vadovybe ir kurie nėra istoriniai faktai, yra vadinami Perspektyviniais pareiškimais.Perspektyviniai pareiškimai yra tik prognozės ir faktiniai įvykiai ateityje gali ženkliai skirtis nuo tų, kurie pateikti Perspektyviniuose pareiškimuose. Įvairūs išorės veiksniai ir rizikos turi įtakos mūsų darbui, rinkai, gaminiams, paslaugoms ir kainoms. Šie veiksniai ir rizikos aprašyti mūsų dabartinėje metinėje ataskaitoje, kuri pateikta Vertybinių popierių ir biržų komisijai (VPBK), ir kituose dokumentuose, kuriuos pateikiame VPBK. Naujausius VPBK pateiktus mūsų dokumentus galite rasti VPBK EDGAR sistemoje, kuri pasiekiama adresu www.sec.gov, arba galite nemokamai gauti juos iš mūsų tiesiogiai. Mes neprisiimame jokio įsipareigojimo ar prievolės atnaujinti, peržiūrėti ar papildyti bet kokius Perspektyvinius pareiškimus ar kitus su Paslaugomis pateikiamus pareiškimus.
 21. Kitos svarbios sąlygos. Ši Sutartis nėra aiškinama ir neturi būti aiškinama kaip sukurianti partnerystę, bendrą įmonę, darbuotojo-darbdavio santykius, atstovavimo ar franšizės davėjo ir franšizės gavėjo santykius tarp mūsų ir Jūsų. Ši Sutartis sudaryta tarp Jūsų ir mūsų. Išskyrus 12, 13 ir 21 straipsniuose aprašytas sąlygas, jokie kiti asmenys negali turėti jokių teisių vykdyti kurias nors šios Sutarties sąlygas. Jei nustatoma, kad kuri nors šios Sutarties nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba dėl kokios nors priežasties neturinti ieškinės galios, tokia nuostata turi būti laikoma atskirta nuo šios Sutarties ir neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ar įvykdomumui. Jūsų negalite perleisti, perduoti ar sublicencijuoti kurias nors ar visas teises ar įsipareigojimus pagal šią Sutartį be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Mes galime perleisti, perduoti ar sublicencijuoti bet kurias mūsų turimas teises ar įsipareigojimus pagal šią Sutartį be jokių apribojimų. Joks kurios nors šalies teisių atsisakymas šios Sutarties pažeidimo ar pareigų nevykdymo atveju nebus laikomas teisių atsisakymu bet kokių ankstesnių ar vėlesnių pažeidimų ar įsipareigojimų nevykdymo atvejais. Visos antraštės, užrašai ar skyrių pavadinimai šiame dokumente yra pateikti tik dėl patogumo ir jokiu būdu neapibrėžia bei nepaaiškina jokio skyriaus ar nuostatos. Atitinkamais atvejais ir jei nenurodyta kitaip, visos vienaskaita išreikštos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip naudojamos daugiskaitos reikšme. Bet koks sąvokos „įskaitant“ ar jos variantų panaudojimas šioje Sutartyje aiškinamas taip, kad po jos seka frazė „bet neapsiribojant“. Ši Sutartis, įskaitant jos sąlygas, yra visas susitarimas tarp Jūsų ir mūsų dėl šios Sutarties dalyko ir, nesant apgaulės, panaikina visus ankstesnius ar laikinus rašytinius ar žodinius susitarimus tarp Jūsų ir mūsų dėl tokio dalyko. Jums skirti pranešimai (įskaitant pranešimus apie šios Sutarties pakeitimus) gali būti pateikiami kartu su Paslaugomis arba el. paštu (įskaitant kiekvienu atveju per nuorodas), arba paprastu paštu. Be jokių taikomų apribojimų šios Sutarties spausdintinė versija ir kiti pranešimai, pateikti elektronine forma, turi būti priimami teisminėse ar administracinėse bylose, iškeltose dėl šios Sutarties arba susijusiose su ja tokia pačia apimtimi ir pagal tokias pačias sąlygas, kaip ir kiti verslo dokumentai ir įrašai, kurie parengiami ir saugomi spausdintine forma. Nei viena šalis nėra atsakinga už negalėjimą vykdyti įsipareigojimų dėl bet kokios priežasties, kurios ji negali kontroliuoti.

© „Janssen Pharmaceutica NV“ 2019, jeigu nenurodyta kitaip. Visos teisės saugomos.

Partneriai

Janssen logotipas LSPŽGB logotipas Vasaros ligoninė logotipas

Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu analizės, reklamos ir personalizuoto turinio tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite čia.